Tuesday, 2 April 2013

1. Дууны уран бүтээл

Нийтийн дуу¹

Äóóíû íýð

Îãíîî

ßðóó íàéðàã÷

Äóó÷èí
Ôîíîãðàìì-
Îðêåñòð
1
Äîðíûí ãîâèîñ
Ìîíãîë ýõýëäýã
2007.09
Ë.Ýðäýíýáàò
Ñ.Æàâõëàí
CD-ä îðñîí
2
¯ð ìèíü
2008.01
Ï.Íÿìëõàãâà
Ð.Äýëãýðìàà
CD-ä îðñîí
3
Áîðîîòîé ¿äøèéí á¿ñã¿é
2006
À.Ýðäýíý-Î÷èð
Ï.Èäýðæàâõëàí
CD-ä îðñîí
4
Àëòàí çóðâàñò ¿äýø
2007
Ï.Íÿìëõàãâà
Ý.Îþóìàà
CD-ä îðñîí
5
Õàéðûí äºðâºí óëèðàë
2006.08
Ë.Ýðäýíýáàò
Ä.Õèøèãáàÿð Ð.Äýëãýðìàà
CD-ä îðñîí
6
Ìàðòàæ ÷àäàõã¿é õàéð
2005
Ñ.Ò¿ìýíáàÿð
Á.Áîëîðìàà
CD-ä îðñîí
7
Õàéðûí íàðàí òýíãýð
2005
Ä.Äàøõ¿¿
Ñ.Áàòòóëãà
CD-ä îðñîí
8
×èíèé ç¿ãèéí ñàëõè
2007.10
À.Ëõàãâà
Ý.Òºðìàíäàõ
CD-ä îðñîí
9
Ýõ ¿ðèéí äóó
2006.08
À.Ýðäýíý-Î÷èð
À.Äîëãîð
Ò.Äýëãýðìºðºí
CD-ä îðñîí
10
Ãàíöõàí ýíý ë óäàà
2007
Ц.Ýðäýíýáààòàð
Á.Òýãøæàðãàë
CD-ä îðñîí
11
Áóðõàíààñ çàÿàñàí àìðàã
2007
Ò¿âøèíäýìáýðýë
Ã.×èíáîëîð
CD-ä îðñîí
12
×èíèé ýçã¿éä
2007
Ø.Ëõàìíîðæìàà
×.Àëòàíò¿ëõ¿¿ð
CD-ä îðñîí
13
Òºãñºëòèéí äóó
2005
Ï.Õýðëýíòóÿà
ª.Öýðýí÷óíò-“Ìîòèâ” õàìòëàã
CD-ä îðñîí
14
Õàéðûí øóâóóä
2007
Íàðàíáààòàð
Ã.Áàÿðìàãíàé
CD-ä îðñîí
15
Ñàíàà çºâ áîë çàÿà çºâ
2006
Ë.Ýíõñàéõàí
Ð.Àìàðáàÿñãàëàí
Ñ.Íàðàíòóíãàëàã
CD-ä îðñîí
16
Õàéðëàþó ë ãýñýí þìàà
2007
Ï.Íÿìëõàãâà
Ý.Òºðìàíäàõ
CD-ä îðñîí
17
Æàðãààõ þìñàí èæèéãýý
2008
Äàøäîíäîâ
Н.Äóëààí
II CD
18
Àëòàí ¿åý äóóëüÿ
2008
Ï.Íÿìëõàãâà
ª.Öýðýí÷óíò-“Ìîòèâ” õàìòëàã
+
19
Үр минь
2008
Ñ.Áàòòóëãà
Ñ.Áàòòóëãà
+
20
Õ¿ñëèéí óóë
2009.01
À.Áàéãàëìàà
Ã.Àíõáàÿð
+
21
×èíèé ìèíü äóó
2006
Ä.Öýäýâ
Ð.Àìàðáàÿñãàëàí
Ñ.Íàðàíòóíãàëàã
+
22
“Àðäûí àâüÿàñòàí”
íýâòð¿¿ëãèéí äóó
2008.04
Àçáàÿð
8-í îðîëöîã÷èä
+
23
Áàÿíç¿ðõ õàéðõàí
2008.06
À.Ëõàãâà
Ý.Òºðìàíäàõ
+
24
Èæèéíõýý à÷èéã ÿàíàì áý
2008.09
Ï.Íÿìëõàãâà
Á.Äîëãîðìàà
+
25
Ýýæ ìèíü òà ìºíõ íàñëààðàé
2008.10
Ë.Ãàíçóë
Á.Äîëãîðìàà
ÖÄÁÝ×óóëãà
26
Ààâàà ãýæ äóóäàõàä
2008.10
Í.Áàÿíìºíõ
Г.Ариунбаатар
+
27
Ñýòãýëèéí òýíãýð èæèé
2008.11
Í.Áàÿíìºíõ
Ý.Îþóìàà

28
Çýýðýí õàëèóí
2008.11

Ý.Òºðìàíäàõ
+
29
Øèíý æèë èðëýý
2007.11
Ï.Íÿìëõàãâà
Ï.Èäýðæàâõëàí
+
30
Èõ ë õîëûí àìðàã
2008.12
Ó.Áàÿðñàéõàí
Л.×óëóóíáààòàð
II CD
31
Óóë øèã ò¿øèãòýé ààâ
2008
Ï.Íÿìëõàãâà
Ë.Áîëäáààòàð

32
Òàë öýíõýð ñàðàí
2007
Ò¿âøèíäýìáýðýë
Л.×óëóóíáààòàð

33
Áóðõíû àëãà øèã íóòàã
2007.01.28
ª.Íà÷èí
Ч.Ýíõòàéâàí
Îðêåñòð
34
Ä¿¿ðýí çàÿàò Ìîíãîë
2005
Äîðæäýðýì
Áàòáààòàð
ÖÄÁÝ×óóëãà
35
Äàé÷èí õîðîîíû àíä
2005
Å.×óëóóí
Ýíõæàðãàë
ÖÄÁÝ×óóëãà
36
Àÿñõàí ç¿¿äíèé
õàí òýíãýð
2007
Ï.Íÿìëõàãâà
Ð.Äýëãýðìàà
II CD
37
Àëòàí ãóíèã
2005
À.Ýðäýíý-Î÷èð
Ä.Õèøèãáàÿð

38
Àìèí öýíõýð õàíãàé
2008
Ï.Íÿìëõàãâà
Ý.Òºðìàíäàõ
II CD
39
Îþóòíû ãýãýýí ºäð¿¿ä
2008.0440
Ãýãýýí çàÿà   /ä¿ýò/
2007
Ï.Íÿìëõàãâà
Ý.Òºðìàíäàõ А.Ò¿ìýí-ªëçèé

41
×àìàéãàà ñàíàõ èéì ñàéõàí
2008
Á.Äîëãîðìàà


42
¯çýìæ ãîî
2005
Ä.Äàøõ¿¿
ª.Öýðýí÷óíò
II CD
43
Ýðèéí ãóðâàí íààäàì
2007.06
Ä.Äàøõ¿¿
Ý.Òºðìàíäàõ

44
Ààâûíõàà äýðãýä
2008
Н.Ýíõáààòàð
С.Нямбаяр

45
Îõèäûã ¿íñýý÷
2005
¯.Õ¿ðýëáààòàð
“Ìîòèâ” õàìòëàã
+
46
Àìüäðàë ç¿¿ä øèã ñàíàãäàíà
2005
¯.Õ¿ðýëáààòàð
“Ìîòèâ” õàìòëàã
+
47
Àíãèéí ìèíü îõèä
2004
À.Ýðäýíý-Î÷èð
Á.Áîëäáààòàð
+
48
Áóðõàí çàÿàòàé èæèé
2007.07.08
Í.Äàâààäàø
Á.̺íõáàÿð
+
49
Ãýãýýí õàéð
2009.03.11
Ó.Áàÿðñàéõàí
Ð.Äýëãýðìàà
+
50

2009.03.11
Á.Öýðìàà
Ï.Èäýðæàâõëàí
А.Ò¿ìýí-ªëçèé

51
Ìîíãîë ýãøèãëýí
2009.04.29
Î.Ìàøáàò


52
Äóóíû ñàéõàí Þíäýí
2009.05.01
Ö.Ò¿ìýíáàÿð
Бурмаа
II CD
53
×àìàéãàà ñàíàõààð
2008.04.10
Í.Ýíõáààòàð
Л.Болдбаатар
II CD
54
Èæèé ñýòãýë
2004
Ë.Ãàâààñ¿ðýí
À.Àíõáàÿð
+
55
Äýëãýðýõ íóòàã
2009.03.
Ã.Öàãààíäýðýì
Îêòÿáðü
+
56
Òàõèëò õàð
2009.04
Í.Ëóòáàÿð
Ð.Àìàðáàÿñãàëàí
+
57.
Õàéð òîõîéí çýãñ
2008
Á.Ëõàãâàñ¿ðýí
Ä.Òóÿà
Îðêåñòð
58. 
Õàíü ìèíü
2009.05.26
Ö.Æàìáàëñ¿ðýí
Ä.Õèøèãáàÿð Ð.Äýëãýðìàà
II CD
59.
Áè Ìîíãîë
2009.05.05
Ö.Ýðäýíýáààòàð
Ä.Õèøèãáàÿð Ð.Äýëãýðìàà
ª.Óÿíãà,Д.̺íõáàò
Ý.Òºðìàíäàõ А.Ò¿ìýí-ªëçèé
II CD
60.
Èæèé ãîë
2009.06
Ö.Æàìáàëñ¿ðýí
Ý.Òºðìàíäàõ
+
61.
Чамаасаа холдохгүй юмсан
2009.06
Ö.Ò¿ìýíáàÿð


62.
Өндөр аварга
2009.08.19
Н.Эрдэнэбаатар
Баттулга
+
63.
Нүүдэлчдийн нутаг
2009.08.31
А.Лхагва
Аура” хамтлаг
II CD
64
Андын дуу
2010.02
Н.Баянмөнх
Ý.Òºðìàíäàõ

65
Алдартны өлгий-Булган хангай
2010.08
Б.Батжаргал
Б.Долгормаа
II CD
66
Ижийтэй хорвоо /ä¿ýò/
2009.08
А.Лхагва
Ð.Äýëãýðìàà
Б.Ундралмаа
II CD
67
Их л холын амраг
2009
Ó.Áàÿðñàéõàí
Л.Чулуунбаатар
II CD
68
Үзэмжийн чанар
2010
Н.Эрдэнэбаатар
Д.Намсрайноров
II CD
69
Энхрий үр
2010
Н.Баянмөнх
Ч.Энхмэнд
+
70
Туулайн тал
2012.09.22
Б.Догмид


71
Ганцхан чамдаа
2011.03
Ö.Æàìáàëñ¿ðýí
Ï.Èäýðæàâõëàí

+
72
Урлагийн сургуулийн амьдрал өөдөө
2010.11
Н.Ганхуяг
Ä.Õèøèãáàÿð Ð.Äýëãýðìàà
Ý.Òºðìàíäàõ А.Ò¿ìýí-ªëçèé
“Мотив” хамтлаг
+
73
Эрдэнэтийн дурсамж
2009
Л.Гаваасүрэн
Э.Сүнжидмаа
+
74
Ачиймаа
2011.11
Ï.Íÿìëõàãâà
Цолмонбаяр
+
75
Тэргүүн хамбын нутаг
2011.05
Н.Эрдэнэбаатар
А.Хосбаяр
+
76
Уянгын цэнхэр Хэрлэн
2011.12
Н.Баянмөнх
Ч.Энхмэнд
+
77
Тэнгэр заяат аав
2011.03.12
В.Октябрь
Ý.Òºðìàíäàõ
II CD
78
Ямар их хайр вэ
2011.11
×.Àëòàíò¿ëõ¿¿ð
×.Àëòàíò¿ëõ¿¿ð
+
79
Талын хөх чоно
2011.06
Ö.Ò¿ìýíáàÿð
Ý.Òºðìàíäàõ
II CD
80
Буугаад мордоё  доо
2011.07
С.Оюун
Х.Батболд
+
81
Оргил уул Отгонтэнгэр
2011.05
Ч.Алтантүлхүүр
Батцэнгэл
+
82
Хутагтын нутаг хүчтэнтэй
2011.11.08
А.Эрдэнэ-Очир
Ý.Òºðìàíäàõ
+
83
Хулан уул
2011.11.26
Н.Баянмөнх
Ý.Òºðìàíäàõ
+
84
Тэнгэрийн энтэй аав
2012.03
Н.Баянмөнх
Ý.Òºðìàíäàõ
+
85
Сүү шиг сэтгэлт ээж
2011.12
Н.Баянмөнх
Ý.Òºðìàíäàõ

86
Нутаг
2012.04.28
Ë.Ýðäýíýáàò


87
Жёорейн талархалын дуулал
2012.04.30
Ц.Сайннямбуу
Б.Долгормаа
+
88
Мөнх тэнгэрийн цаг ирлээ
2012.05.06
Х.Соёмбо
Т.Ариунаа

89
Бурхан ээж
2012.05.13
Б.Эрдэнэбаяр
А.Ò¿ìýí-ªëçèé
+
90
Ээж минь
2012.05.15
Х.Харбар
Б.Долгормаа
+
91
Нутгийн аялгуу
2012.05.
Х.Харбар
Ариунцэцэг

92
Эх орны дуудлага
2011.03
С.Оюун
Бат-Эрдэнэ
ÖÄÁÝ×óóëãà
93
Энхийн цэргүүд
2012.05
Чулуун
Батсайхан
ÖÄÁÝ×óóëãà
94
Чи минь ирлээ
2011
Ö.Ò¿ìýíáàÿð


95
Зээрэн халиун
2007

Ý.Òºðìàíäàõ
+
96
Үе тэнгийнхэн
2012.05.31
Шийравжамц
Îêòÿáðü

97
Ээж
2012.12
Н.Баянмөнх
Цэрэн-Очир

98
Өмнийн шаргал говь
2012.06.04
Н.Баянмөнх
Батсайхан, Сайнбаяр, Цэрэн-Очир

99
Монгол хатад
2012.05.29
Н.Баянмөнх
Т.Ариунаа

100
Эх орон
2012.09
Н.Баянмөнх
Болдоо

101
Хань минь
2012.10
Н.Баянмөнх
Ч.Энхмэнд

102
Аав минь
2012.10
Ë.Ýðäýíýáàò


103
Шинэ жилийн дуу
2012.11
Ë.Ýðäýíýáàò
Н.Дулаан

104
Иим л байхаас
2012.09
Ï.Íÿìëõàãâà
Îêòÿáðü

105
Халуун сэтгэлт андууд
2012.12.15
Н.Баянмөнх
Ý.Òºðìàíäàõ

106
Эр хүний нутаг
2012.11
С.Оюун


No comments:

Post a Comment